កិច្ច​ប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ នៃ​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ស៊ីខៅ​ឌូ

ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC សម្ព័ន្ធ​សហ​ជីព​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​កម្មករ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា ស៊ីខៅឌូ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រជុំប្រចាំ​ឆ្នាំ​​ស្តី​ពី​ការ​អនុម័ត​របាយការណ៍ឆ្នាំ​២០១៧ ផែន​ការ​ឆ្នាំ​២០១៨...

Read More