ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
សម្ព័ន្ធ​សហ​ជីព​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​កម្មករ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា ស៊ីខៅឌូ បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រជុំប្រចាំ​ឆ្នាំ​​ស្តី​ពី​ការ​អនុម័ត​របាយការណ៍ឆ្នាំ​២០១៧ ផែន​ការ​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​រយៈពេល ០៥ឆ្នាំ (២០១៧-២០១២១ និង​ការ​កែទម្រង់​របស់ស៊ីខៅឌូ នៅថ្ងៃទី​០៨ ខែកញ្ញា ឆ្ណាំ​២០១៧ ខេត្ត​សៀមរាប ដែលមាន​ការចូល​រួម​ពី​តំណាង​សហជីព និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​តំណាងសរុប ២០០នាក់ ដើម្បី​ចូល​រួម​សម្រេច និង​មាន​ការ​ផ្តល់​យោបល់ពី​បុគ្គលិក និង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដែល​តែង​តែធ្វើ​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​។