ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
សម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូ សហការជាមួយសហជីព​បារាំង​ CFDT បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលចំនួន៦វគ្គ ក្នុងគោលបំណង ១) ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្លាយជាគ្រូ ២) ថ្នាក់ដឹកនាំ​ សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់សកម្មជន និងសមាជិកតាមមូលដ្ឋាន​ នៅថ្ងៃទី១០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧។