ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
លោកប្រធាន​ អាត់​ ធន់​ និងសហការី​ បានប្រជុំជាមួយ​បុគ្គលិក​សហភាពការងារកម្ពុជា​ សាខាខេត្តព្រៃវែង​ ដែលធ្វើការលើគម្រោងកម្មករចំណាកស្រុក​ ដែលឈ្មោះថា​ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានពលករ​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ (MRC) ដែលផ្តោតលើការត្រួតពិនិត្យ​តាមដានការងារទូទៅ​ និងផ្តល់យោបល់លើការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងបន្តទៀត​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពល​រដ្ឋកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកធ្វើការងារនៅប្រទេស​ ឬ​ការចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព​នៅថ្ងៃសុក្រ​ ទី២១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៧។