ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
សហភាព​ការងារកម្ពុជា បាន​រៀបចំវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តី​ពី បច្ចេក​ទេស និង​គោលនយោបាលតស៊ូមតិ ដើម្បី​ពង្រឹង​បច្ចេកទេស និង​កសាង​សមត្ថភាព​បន្ថែមដល់​បុគ្គលិក និង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សហជីព​មូល​ដ្ឋាន ក្នុង​ការចចារ និង​តស៊ូ​មតិ​ជាមួយ​ស្ថាប័នពាក់​ពន្ធ័ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅភោជនីដ្ឋាន​ទន្លេ​បាសាក់ ២ រាជធានីភ្នំពេញ។