ថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ៖CLC
គណះកម្មាធិការនាយក​ នៃសហភាពការងារកម្ពុជា​ បានជួបប្រជុំលើផែនការប្រចាំឆ្នាំ​ និងផែន​ការយុទ្ធ​សាស្រ្ត​រយះពេល​ ០៥​ឆ្នាំ​(2017-2021)​ ក្នុងការអភិវឌ្ឍអង្គភាព​ និងជម្រុញឱ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតខ្មែរគ្រប់វិស័យ​ទទួលបានសិទ្ធិ​ លក្ខខណ្ឌការងារ​ និងជីវភាព​រស់នៅ​សមរម្យ​ នៅថ្ងៃទី០៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧​ រាជធានីភ្នំពេញ។