ថ្ងៃទី៣០ ខេឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដកស្រង់៖CLC
លោក​ អាត់​ ធន់​ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា​(CLC) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់តំបន់​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សហព័ន្ធ​សហជីព​ចំនួន​ ៥វិស័យ​រួមមាន៖​ ​វិស័យទេសចរណ៍​ និងសេវាកម្ម (CTSWF) វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន (CTWF)​ សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ័​(CIWA) និងសមាគមកសិករ​ (FAPD+CAWF)​នៅការិយាល័យសហភាពសាខាខេត្តសៀមរាប​។
ក្នុងកិច្ចប្រជុំល្ងាចថ្ងៃអង្គារ៍​ ទី៣០​ ឧសភានេះ​ លោកប្រធាន​ បានផ្តោតសំខាន់លើការពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពការងារ​របស់សហពន្ធ័្ធ​និមួយៗ​ដូចជា​ ការចងក្រង​ និងដោះស្រាយវិវាទ​ ជាពិសេស​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការរវាង​សហពន្ធ័​ និងសហពន្ធ័។